Från motorväg till våtmark

Vattenmiljö står på agendan när vi startar vår dag vid E4 - Häggviks trafikplats. Det bullrar från morgontrafiken och fokus ligger på de vattensamlingar som ligger precis framför oss.

Regnvatten och smält snö från de stora vägarna och samhället leds in i landskapets bäckar och åar. Vi kommer att följa med till fots längs den första bäcken. Ljudnivån minskar och det händer saker med vattnet och livet i vattnet och i bottnarna ju längre in i jordbruks- och skogslandskapet vi kommer.

Dagens fokus är naturliga vattenreningsprocesser i delvis designade våtmarker där levande växter, alger och bakterier under varma årstider skapar ett klarare och mindre näringsrikt vatten för oss alla att dricka av och för många organismer att leva i.

Tema Från motorväg till våtmark

Länk till dokumentet: Tema Från motorväg till våtmark

Del av vattensystemet vid motorvägen, i närheten av Knistatunneln.

Naturskolan - Tema Från motorväg till våtmark

Presentation inför dagen

Elevers förberedelser innan temadagen:

A) Repetera

1) vattnets kretslopp.

2) att saltvatten leder elektrisk ström bättre än saltfritt vatten.

3) begreppet molekyl.

4) begreppet jon.

5) namn, tecken och laddning på några vattenlösliga joner: Ammoniumjon, Calciumjon, Kaliumjon, Magnesiumjon, Fosfatjon, Kloridjon, Karbonatjon, Nitratjon.

B) Se på: Övergödning Tio minuters sammanfattning. Mycket tydlig, enkel men inte svår (Jenny Christiansson, år 2017).

Efter filmklippet: Försök komplettera filmens atombeteckningar N och P med de motsvarande joner som i verkligheten löser sig i och flyttas med markens vatten (Nitratjon, fosfatjon).

C) Förklara och ge exempel på:

6) för växter 3 viktiga näringsämnen

7) Näringsrikt vatten

8) Övergödning. Läs en sida knepig text om övergödning på Havs- och vattenmyndighetens webbsida.

Till följande tre uppgifter 9) 10) och 11) skriver du svaren på papper och tar med eller i den telefon/padda du och din arbetsgrupp tar med till utedagen.

Svaren blir din grupps hypotes att muntligt redovisa för naturskoleläraren innan ni startar era undersökningar.

9) När du står bredvid: hur kan du med ögonen bedöma om en bäck/sjö är övergödd eller inte övergödd?

10) Exempel på minst 3 andra föroreningar (inte gödningdämnen) som hamnar på vägytan eller finns i vägbeläggningen samt var, när och hur varje förorening bildas.

11) specificera vad du tror händer med minst tre föroreningar du skrivit i uppgift 9): när det regnar eller snöar och vart de tar vägen.

Motivera dina svar, t ex med "löser sig lätt i vatten", eller "löser sig inte särskilt bra i vatten", eller "löser sig nästan inte alls i vatten, behöver istället något annat lösningsmedel än vatten för att kunna lösa upp sig". "stora, tunga partiklar sjunker till bottnen, eller "fastnar i sanden" eller "lösta joner följer med vattnet de är lösta i".

Fler länkar

Övergödning Tio minuters sammanfattning. Mycket tydlig, enkel men inte svår (Jenny Christiansson, år 2017).

WWF Baltic NOW- så räddar vi Östersjön. Elva minuters clip med sammanfattning av olika räddningsprojekt. Översiktligt, ganska svår i början. Världsnaturfonden i Sverige år 2020.

Skolprojekt år 2007 Oxunda vattensamverkan (pdf) Metodiska tips, karta och fakta om sjöar och åar i området.

Oxundaåns vattensamverkan: Fakta om kommunernas miljöarbete med sjöar, åar och bäckar i avrinningsområdet.

Jordbrukskarta över Oxundaåns avrinningsområde år 2011: med stall, boskapsgårdar och platser med behov av åtgärder.

Vattenkvaliteten vid Sollentunas badplatser. Hav- och vattenmyndigheten, mätresultat från Sollentuna kommuns provtagningar.

Sollentuna Energi och Miljö Om dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Fakta om dricksvatten i närområdet och svar på vanliga frågor.

Institutionen för vatten och miljö vid SLU Aktuell forskning om vid Sveriges Lantbruksuniversitet om vattenfrågor samt Värdskap för mätdata från Sveriges vattendrag.

FN's Globala mål

Good Life goals - globala målen tolkade utifrån vad vi som personer kan göra

Miljöportalen Korta artiklar om olika vattenfrågor. Chalmers och Göteborgs universitet

Världsnaturfonden Informationsbank, bl a med praktiska uppgifter om vattenfrågor som introduktion eller fördjupning för elever och för lärare.

Kristianstads vattenrike presenterar vattenlevande smådjur, några även med deras biotopkrav.