Från motorväg till våtmark

Vattenmiljö står på agendan när vi startar vår dag vid E4 - Häggviks trafikplats. Det bullrar från morgontrafiken och fokus ligger på de vattensamlingar som ligger precis framför oss.

Regnvatten och smält snö från de stora vägarna och samhället leds in i landskapets bäckar och åar. Vi kommer att följa med till fots längs den första bäcken. Ljudnivån minskar och det händer saker med vattnet och livet i vattnet och i bottnarna ju längre in i jordbruks- och skogslandskapet vi kommer.

Dagens fokus är naturliga vattenreningsprocesser i delvis designade våtmarker där levande växter, alger och bakterier under varma årstider skapar ett klarare och mindre näringsrikt vatten för oss alla att dricka av och för många organismer att leva i. 

Sidans foto kommer att saknas under september månad 2019.
                                Del av vattensystemet vid motorvägen, i närheten av Knistatunneln.


Elevers förberedelser innan temadagen:
A) Repetera
1) vattnets kretslopp.

2) att saltvatten leder elektrisk ström bättre än saltfritt vatten.

3) begreppet molekyl.

4) begreppet jon.

5) namn, tecken och laddning på några vattenlösliga joner: Ammoniumjon, Calciumjon, Kaliumjon, Magnesiumjon, Fosfatjon, Kloridjon, Karbonatjon, Nitratjon.


B) Se på: Så funkar övergödning . En minuts introduktion från Sveriges Lantbruksuniversitet.
Efter filmklippet: Försök komplettera filmens atombeteckningar N och P med de motsvarande joner som i verkligheten löser sig i och flyttas med markens vatten.


C) Förklara och ge exempel på:
6) för växter 3 viktiga näringsämnen

7) Näringsrikt vatten

8) Övergödning. Kort text om övergödning finns på Skansens webbsida.
När du står bredvid: hur kan du med ögonen bedöma om en bäck/sjö är övergödd eller inte övergödd?

Till följande två uppgifter 9) och 10) skriver du svaren på papper och tar med eller i den telefon/Padda du och din arbetsgrupp tar med till utedagen.
Svaren blir din grupps hypotes att muntligt redovisa för naturskoleläraren innan ni startar era undersökningar.

9) Exempel på minst 3 olika slags föroreningar som hamnar på vägytan eller finns i vägbeläggningen samt var, när och hur varje förorening bildas.

10) specificera vad du tror händer med minst tre föroreningar du skrivit i uppgift 9): när det regnar eller snöar och vart de tar vägen.
Motivera dina svar, t ex med "löser sig lätt i vatten", eller "löser sig inte särskilt bra i vatten", eller "löser sig nästan inte alls i vatten, behöver istället något annat lösningsmedel än vatten för att kunna lösa upp sig". "stora, tunga partiklar sjunker till bottnen, eller "fastnar i sanden" eller "lösta joner följer med vattnet de är lösta i".


Länkar
Oxunda vattensamverkan Fakta och nyheter om sjöar längs utloppet, karta över vattendragen.

Jordbrukskarta över Oxundaåns avrinningsområde år 2011: med stall, boskapsgårdar och platser med behov av åtgärder. (Ny karta planeras under år 2018)

Skolprojekt år 2007 Oxunda vattensamverkan  Metodiska tips, karta och fakta om sjöar och åar i området. Länken fungerar inte i augusti 2019.)

Sollentuna Energi och Miljö  Om dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Vanliga frågor till Vattenexperten hos Norrvatten  Fakta om dricksvatten i närområdet och svar på vanliga frågor. Film om rening av dricksvatten från Mälaren.

Institutionen för vatten och miljö vid SLU  Aktuell forskning om vid Sveriges Lantbruksuniversitet om vattenfrågor samt  Värdskap för mätdata från Sveriges vattendrag.


Good Life goals  - globala målen tolkade utifrån vad vi som personer kan göra

Miljöportalen  Korta artiklar om olika vattenfrågor. Chalmers och Göteborgs universitet

Världsnaturfonden Informationsbank, bl a med praktiska uppgifter om vattenfrågor som introduktion eller fördjupning för elever och för lärare.

Kristianstads vattenrike presenterar vattenlevande smådjur, några även med deras biotopkrav.


Ett myller av liv Information och bilder om liv, bl. a. i sjö och å.


Askövikens Naturskola i Västerås Om smådjur i en näringsrik vik av Mälaren.


Tema Från motorväg till våtmarkLänk till dokumentet: Tema Från motorväg till våtmark
Comments